منابع و ماخذ پایان‌نامه c (1268)

1-2-2-6- تهیه بانک اطلاعات بهنگام از واحدهای مورد مطالعه1-2-2-7- ارائه راهکار1-2-3- اهداف کاربردی:1-2-3-1- نتایج این تحقیق دسترسی مدیران بخش صنعت به اطلاع جامع و دقیق مربوط به وضعیت تولید و دفع پسماندها را تسهیل می کند.1-2-3-2- نتایج این تحقیق می تواند به منظور اطلاعات زمینه ای برای انجام هر گونه ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

منابع و ماخذ تحقیق c (1270)

1-1-5. منظور تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………7۱-2. اهداف………………………………………………………………………………………………………………8۱-3. سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………8۱-4. جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق…………………………………………………………………………..8۱-5. روش کار…………………………………………………………………………………………………………..91-6. فرضیات…………………………………………………………………………………………………………..111-7. ساختار پایان نامه………………………………………………………………………………………………..11فصل دوم:ادبیات تحقیق2-1. معرفی شبکه های حسگر بیسیم……………………………………………………………………………..132-2. تاریخچه شبکه های حسگر…………………………………………………………………………………..142-3. ساختار هر گره حسگر…………………………………………………………………………………………16 2-3-1. اجزاء درونی یک گره حسگر………………………………………………………………………………………………17 سایت منبع 2-3-2. محدودیت های سخت افزاری یک گره حسگر………………………………………………………………………..182-4. پشته ادامه مطلب…

توسط 92، قبل