در علوم اجتماعی، برای اندازهگیری از ابزارهای گوناگون (مثل مشاهده، پرسشنامه و…) استفاده میشود. برای انجام سنجش و جمعآوری دادهها و اطلاعات، ابتدا باید شرایط پژوهش، آزمودنیها و یا گروههای مورد بررسی مشخص گردد و سپس بر اساس مساله یا فرضیهها و متغیرهای دخیل، ابزار سنجش یا جمعآوری دادهها طراحی و اجرا گردد. در طرح پژوهش لازم است پژوهشگر مشخص نماید که نحوه سنجش و یا ابزار جمعآوری دادهها چگونه خواهد بود. یکی از این موارد مهم که باید مشخص شود، تعیین سطوح سنجش یا طبقهبندی و مقیاس سنجش است. متغیرها از نظر سطح سنجش به چهار گروه تقسیم میشوند که مقیاس اسمی14 و رتبهای یا ترتیبی15 برای متغیرهای کیفی، و مقیاس فاصله ای16 و نسبی17 برای متغیرهای کمّی استفاده میشود. مقیاسهای اسمی به دادهها یا اطلاعاتی در مورد صفتها یا ویژگیهایی دلالت دارند که نمیتوان آنها را به صورت عددی و بر حسب عملیات ریاضی و آماری مخصوص دادههای دارای بار مقداری برخورد کرد. مقیاس رتبهای یا ترتیبی نسبت به مقیاسهای اسمی پیشرفتهتر هستند و در آنها میتوان شدت و ضعف نسبی یک صفت یا ویژگی را نیز بررسی کرد. این رتبهها ارزش عددی ندارند و ارزش آنها در ارتباط یا تناسب با رتبههای دیگر مشخص میشود. مقیاسهای فاصلهای نسبت به مقیاسهای رتبهای پیشرفتهتر هستند و در آنها میتوان علاوه بر دارا بودن یا یا نبودن یک ویژگی، مقادیر کمی یا زیادی آن را نیز مشخص کرد. برای مثال دانشجویی که نمره 20 گرفته از دانشجویی که نمره 17 گرفته، به اندازه سه نمره فاصله یا اختلاف دارد. اما مقیاس نسبی بالاترین و دقیقترین سطح سنجش است که در آن علاوه بر تعیین سطوح و مقادیر یک متغیر و فاصله بین آن، نسبتها نیز بر مبنای صفر حقیقی یا مطلق تعیین میگردد (سکاران،1992،مترجم صائبی،شیرازی1380).
در این پژوهش در پرسشنامه اول متغیرهای ما از نوع کیفی اسمی و ترتیبی هستند. مثلاً متغیرهای جنسیت ، نوع استخدام از نوع کیفی و متغیرهای سابقه خدمت، میزان تحصیلات، سن کیفی ترتیبی می باشند. همچنین متغیرهای زمان انتقال، قابلیت اعتماد زمان انتقال، انعطاف پذیری قیمت، توانایی توزیع در خارج از کشور، ویژگی های اطلاعات / ارتباطات، توانایی پیگیری و ردیابی، آماده بودن صورت حساب های کامپیوتری، فراهم بودن امکان تماس برای دریافت خدمات، آشنایی با حمل کننده، ویژگی های تشویقی و پوششی، پوشش بیمه ای، ارائه اقلام تبلیغاتی، قابلیت مدیریت محصولات ویژه، آسیب نرسیدن به محصول، ویژگی های انبارداری، بهبود سفارش، تسهیلات و تجهیزات، مدیریت موجودی امنیت، ویژگی های تولیدی، به روز بودن تاریخ تولید محصولات، بالا بودن مدت ماندگاری محصول، مدت زمان تهیه کالا و برچسب زدن ( لیبلینگ) از نوع کیفی ترتیبی میباشند که از مقیاس لیکرت پنج امتیازی استفاده شده است. «مقیاس لیکرت مقیاسی است که در آن از آزمودنی ها خواسته می شود پاسخ یا ارزیابی خود نسبت به یک عقیده، رفتار، باور و… را بر اساس ملاک-های عینی یا ذهنی در یک دامنه پاسخی بین موافقت و عدم موافقت ابراز دارند» (ساروخانی،1387).
قضاوت ترجیحی (مقایسات زوجی)
انجام مقایساتی بین گزینه‌های مختلف تصمیم،‌ بر اساس هر شاخص و قضاوت در مورد اهمیت شاخص تصمیم با انجام مقایسات زوجی، بعد از طراحی سلسله مراتب مساله تصمیم، تصمیم گیرنده می‌بایست مجموعه ماتریسهایی که به طور عددی اهمیت یا ارجحیت نسبی شاخص‌ها را نسبت به یکدیگر و هر گزینه تصمیم را با توجه به شاخص‌ها نسبت به سایر گزینه‌ها اندازه‌گیری می‌نماید، ‌ایجاد کند. این کار با انجام مقایسات دو به دو بین عناصر تصمیم (مقایسه زوجی) و از طریق تخصیص امتیازات عددی که نشان دهنده ارجحیت یا اهمیت بین دو عنصر تصمیم است، صورت می‌گیرد.
برای انجام این کار معمولا از مقایسه گزینه‌ها با شاخص‌هایi ام نسبت به گزینه‌ها یا شاخص‌های j ام استفاده می‌شود که در جدول زیر نحوه ارزش گذاری شاخص‌ها نسبت به هم نشان داده شده است.
ارزش گذاری شاخص‌ها نسبت به هم به صورت زیر صورت می گیرد:
توضیحوضعیت مقایسهi نسبت به jارزش ترجیحیگزینه یا شاخص i نسبت به j اهمیت برابر دارند و یا ارجحیتی نسبت به هم ندارند.اهمیت برابر1گزینه یا شاخص i نسبت به j کمی مهمتر است.نسبتاً مهمتر3گزینه یا شاخص i نسبت به j مهمتر است.مهمتر5گزینه یا شاخص i دارای ارجحیت خیلی بیشتری از j است.خیلی مهمتر7گزینه یا شاخص مطلقاً i از j مهمتر و قابل مقایسه با j نیست.کاملاً مهم9ارزشهای میانی بین ارزشهای ترجیحی را نشان می‌دهد مثلا 8، بیانگر اهمیتی زیادتر از 7 و پایین‌تر از 9 برای I است.ارزش بینابین2و4و6و8
محاسبات وزن‌های نسبی
تعیین وزن «عناصر تصمیم» نسبت به هم از طریق مجموعه‌ای از محاسبات عددی .قدم بعدی در فرایند تحلیل سلسله مراتبی انجام محاسبات لازم برای تعیین اولویت هر یک از عناصر تصمیم با استفاده از اطلاعات ماتریس‌های مقایسات زوجی است. خلاصه عملیات ریاضی در این مرحله به صورت زیر است. مجموع اعداد هر ستون از ماتریس مقایسات زوجی را محاسبه کرده، سپس هر عنصر ستون را بر مجموع اعداد آن ستون تقسیم می‌کنیم. ماتریس جدیدی که بدین صورت بدست می‌آید، «ماتریس مقایسات نرمال شده» نامیده می‌شود.
میانگین اعداد هر سطر از ماتریس مقایسات نرمال شده را محاسبه می‌کنیم. این میانگین وزن نسبی عناصر تصمیم با سطرهای ماتریس را ارائه می‌کند.
د) ادغام وزنهای نسبی
به منظور رتبه‌بندی گزینه‌های تصمیم، در این مرحله بایستی وزن نسبی هرعنصر را در وزن عناصر بالاتر ضرب کرد تا وزن نهایی آن بدست آید. با انجام این مرحله برای هر گزینه، مقدار وزن نهایی بدست می‌آید.
ایجاد مجموعه ای از وزن ها
براساس نتایج بدست آمده از پرسشنامه دوم با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، وزن و شاخص های مدل مطابق جدول زیر می باشد(خروجی ها به طور کامل در فصل بعدی مورد بررسی قرار میگیرد).
روایی و پایایی ابزار سنجش
در هر سنجش با وجود دقت در ابزار سنجش، باز هم میزانی از خطا وجود دارد که آن را خطای سنجش می‌نامند. محقق باید این خطا را کاهش دهد و کیفیت سنجش خود را ثابت کند، لازمه‌ی این کار به اثبات رساندن روایی و پایایی است. بررسی کیفیت یا شیوه ابزار جمع آوری دادهها پیش از بکارگیری آن در پژوهشی واقعی بسیار مهم است، چون در صورت لزوم میتوان آن را اصلاح کرد و یا تغییر داد. بنابراین ابزار جمعآوری دادهها باید در مرحله مقدماتی پژوهش بررسی شود تا اطمینان حاصل شود که دادهها همانی خواهد بود که محقق میخواهد و نه چیز دیگر. برای اطمینان از تضمین کیفیت شیوه یا ابزار جمعآوری دادهها، بررسی آن با دو ملاک بسیار مهم پایایی و اعتبار ضروری است. معیار پایایی درباره اینکه شیوه یا ابزار جمعآوری دادهها تا چه حد دادههای دقیق و موثقی را استخراج میکند و یا شیوه یا ابزار جمعآوری دادهها تا چه حد درست و باثبات است و نتایج همسان بدست میدهد، اطلاعاتی را فراهم میکند. بسته به اینکه پژوهشگر در درستی چه بخشی از شیوههای جمعآوری دادهها تردید داشته باشد و بخواهد پایایی را در چه زمینهای و با چه هدفی به دست آورد، انواع گوناگون پایایی را میتوان محاسبه کرد. اعتبار یا روایی نیز بر این امر دلالت دارد که شیوه یا ابزار جمعآوری دادهها تا چه حد به درستی آنچه را که قرار است بسنجد، میسنجد. به سخن دیگر، آیا روش یا ابزار سنجش برای هدف مورد نظر کارایی لازم را دارد یا خیر. مفهوم اعتبار، به «مناسب بودن، معنیدار بودن و سودمند بودن» استنباطهای معین از نمرههای حاصل از ابزار یا شیوه جمع آوری دادهها دلالت دارد. برای اینکه این استنباطها تایید گردد، پژوهشگر از روشهای گوناگونی میتواند استفاده کند(کارمینز، زلر،2001، مترجم،اسکافی،فروغ زاده،1386).
روایی (اعتبار)
روایی بدین معنی است که هر ابزار اندازه گیری همان چیزی را اندازه بگیرد که برای سنجش آن در نظر گرفته شده است. لازم به ذکر است که محقق یک آزمون را تایید نمی‌کند، بلکه به تفسیر داده‌های به دست آمده از یک روش خاص می‌پردازد (کارمینز، زلر،2001، مترجم،اسکافی،فروغ زاده،1386). بدون آگاهی از اعتبار ابزار اندازهگیری نمی‌توان به دقت داده‌های حاصل از آن اطمینان داشت (سرمد و همکاران، 1386: 170). روش‌های متعددی برای تعیین اعتبار ابزار اندازهگیری وجود دارد. در این مطالعه از اعتبار محتوا برای سنجش روایی گویهها (به طور دقیق‌تر پرسشنامه‌ها) استفاده شده است. اساساً، روایی محتوا بدین معنی است که یک ابزار تجربی، تا چه اندازه قلمرو محتوایی یک مفهوم را در بر می‌گیرد (کارمینز، زلر،2001، مترجم،اسکافی،فروغ زاده،1386). به عبارت ساده‌تر، روایی محتوا، نوعی روایی است که معمولاً برای بررسی اجزای تشکیل دهنده‌ی یک ابزار اندازهگیری به کار برده می‌شود. اگر سوال‌های ابزار اندازهگیری معرف ویژگی‌ها و مهارت‌های ویژه‌ای باشد که محقق قصد اندازه گیری آن‌ها را داشته باشد، آزمون دارای روایی محتوا است. از این رو برای بررسی روایی محتوایی، پرسشنامه‌ها در اختیار صاحب‌نظران مرتبط با موضوع تحقیق از جمله استاد راهنما، مشاور و تعدادی از اساتید قرار گرفت تا نظرات و پیشنهادات خود را درباره محتوای گویههای پرسشنامه متناسب با هدف تحقیق ارایه دهند. پس از دریافت پرسشنامه، اصلاحات پیشنهادی از جانب متخصصین در نظر گرفته شد تا پرسشنامه از روایی محتوای لازم برخوردار باشد.
به منظور سنجش اعتبار صوری18 پرسشنامه، پس از اینکه ساختار اولیه پرسشنامه مشخص شد، پرسشنامه در دو مرحله از طریق مصاحبههایی با آزمودنیهای جامعه آماری، تحت بررسی قرار گرفت. اعتبار صوری به قدرت و کشش ظاهری یا صوری ابزار یا شیوه جمعآوری دادهها مربوط میشود و زمانی حاصل میشود که افراد غیر متخصص از جمله طراح ابزار و آزمودنیهای مورد بررسی تشخیص بدهند که آن برای سنجش ویژگی یا خصیصه مورد نظر متناسب است. پس بطور کلی در اعتبار صوری از غیر متخصصان خواسته میشود که در مورد اعتبار یا عدم اعتبار ابزار نظر بدهند(بازرگان، 1376). در مرحله اول، در چندین مورد نکات مختلفی برای تغییر و اصلاح مشخص شد که اهم این موارد عبارتند از:
ابهام زدایی و واضح کردن مفهوم و منظور سوال و افزایش روانی و روشنی سوال در بعضی موارد.
ارتقاء سطح استاندارد و بهبود کیفی بعضی سوالات از طریق تغییر جزیی در بعضی گزینههای بیان شده، چینش گزینهها و یا نحوه طرح سوال.
بهبود تیترها و توضیحات هر بخش در پرسشنامه با هدف کاهش ابهامها و تعصبات احتمالی .
در نهایت پس از اعمال اصلاحات لازم، برای دومین بار نیز پرسشنامه تحت بررسی اعتبار صوری قرار گرفت که مورد خاصی برای تغییر یا اصلاح دیده نشد و نتایج مصاحبهها و نظرات بیان شده در مرحله دوم، مثبت بودن اقدامات مرحله اول و معتبر بودن پرسشنامه از لحاظ صوری را تایید کرد.
پایایی
پایایی یا قابلیت اعتماد یکی از ویژگی‌های فنی ابزار اندازهگیری است (سرمد و همکاران، 1386: 166) و به اندازه‌ای اطلاق می‌شود که نتایج بدست آمده از یک ابزار اندازهگیری در شرایط یکسان و زمان‌های متفاوت، یکسان باشد (میر19، 2010: 9). به عبارت دقیق‌تر، پایایی نشان می‌دهد که ابزار اندازهگیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می‌دهد (سرمد و همکاران، 1386: 166-167). بنابراین پایایی با ثبات، صحت و قابلیت پیشبینی یافته‌های ابزار اندازهگیری سر و کار دارد (ونوس و همکاران، 1386). برای اندازهگیری پایایی روش‌های متعددی وجود دارد از جمله‌ی آن‌ها، آلفای کرونباخ20 است (آلن و ین21، 1979: 72). در این مطالعه نیز همانند بسیاری از مطالعات دیگر برای سنجش پایایی ابزار اندازه گیری از آلفای کرونباخ استفاده شده است. ضریب آلفای کرونباخ عددی است بین صفر و یک. ضریب آلفای کمتر از 6/0 نشان دهنده‌ی پایایی ضعیف است. آلفای بالای 7/0 تا 8/0 نشان دهنده‌ی پایایی نسبتاً خوب و آلفای بالاتر از 8/0 نشان از پایایی بالای ابزار اندازهگیری دارد (سکاران22، 1380: 385).
– تست آلفای کرونباخ: در روش آلفای کرونباخ بین نمره تک تک گویهها با کل نمره ابزار یا آزمون همبستگی گرفته میشود و در آن فرض بر این است که انتظار میرود افرادی که در گویه معینی نمره معینی میگیرند، در گویههای دیگر نیز آنگونه عمل نمایند. چون همه گویههای ابزار طراحی شده در راستای سنجش یک چیز یا خصیصه معین هستند. هر چه مقدار آلفا به یک نزدیکتر باشد، نشانگر همسانی درونی بالایی است. معمولاً آلفا حداقل 70/0 قابل قبول است (میرزایی، 1388).
نتایج تست آلفا برای پرسشنامه اول این پژوهش در جدول ‏31نشان داده شده است که با توجه به آلفای 841/0، پایایی پرسشنامه تایید میشود.
جدول ‏31 : آلفای کرونباخ متغیرها
آزمون آلفای کرونباخ برای قابلیت اعتماد پرسشنامه میزان اهمیت عواملسوالآیا پرسشنامه طراحی شده دارای قابلیت اطمینان قابل قبولی بوده است؟فرضیه‌های پژوهشیقابلیت اعتماد پرسشنامه تحقیق در حد قابل قبولی است قابلیت اعتماد پرسشنامه تحقیق در حد قابل قبولی نیست.فرضیه‌های آماری H0: Alpha ≥ 0.70 H 1: Alpha < 0.70 ضریب آلفامتغیرها 0.752کل سوالات پرسشنامه اولنتیجه آزمونبا توجه به اینکه ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده بیشتر از 70/0 میباشد، میتوان نتیجه گرفت که فرض صفر تایید میشود و این بدین معنی است که قابلیت اعتماد پرسشنامه توزیع شده در حد خوبی است.
سازگاری در قضاوت‌ها
تقریباً تمامی محاسبات مربوط به فرایند تحلیل سلسله مراتبی بر اساس قضاوت اولیه تصمیم گیرنده که در قالب ماتریس مقایسات زوجی ظاهر می‌شود، صورت می‌پذیرد و هر گونه خطا و ناسازگاری در مقایسه و تعیین اهمیت بین گزینه‌ها و شاخص‌ها نتیجه نهایی به دست آمده از محاسبات را مخدوش می‌سازد. نرخ ناسازگاری معیاری است که سازگاری را مشخص ساخته و نشان می‌دهد که تا چه حد می‌توان به اولویتهای حاصل از مقایسات اعتماد کرد. برای مثال اگر گزینه A نسبت به B مهمتر (ارزش ترجیحی 5) و B نسبتا مهمتر (ارزش ترجیحی 3) باشد، آنگاه باید انتظار داشت A نسبت به C خیلی مهمتر (ارزش ترجیحی 7 یا بیشتر) ارزیابی گردد یا اگر ارزش ترجیحی A نسبت به B، 2 و B نسبت به C،‌ 3 باشد آنگاه ارزش A نسبت به C باید ارزش ترجیحی 4 را ارائه کند. شاید مقایسه دو گزینه امری ساده باشد، اما وقتیکه تعداد مقایسات افزایش یابد اطمینان از سازگاری مقایسات به راحتی میسر نبوده و باید با به کارگیری نرخ سازگاری به این اعتماد دست یافت. تجربه نشان داده است که اگر نرخ ناسازگاری کمتر از 10/0 باشد سازگاری مقایسات قابل قبول بوده و در غیر اینصورت مقایسه‌ها باید تجدید نظر شود. قدم‌های زیر برای محاسبه نرخ ناسازگاری به کار گرفته می‌شود:
گام 1. محاسبه بردار مجموع وزنی: ماتریس مقایسات زوجی را در بردار ستونی «وزن نسبی» ضرب کنید بردار جدیدی را که به این طریق بدست می‌آورید، بردار مجموع وزنی بنامید.
گام 2. محاسبه بردار سازگاری: عناصر بردار مجموع وزنی را بر بردار اولویت نسبی تقسیم کنید. بردار حاصل بردار سازگاری نامیده می‌شود.
گام 3. بدست آوردن λ_max، میانگین عناصر برداری سازگاری λ_max را به دست می‌دهد.
گام 4. محاسبه شاخص سازگاری: شاخص سازگاری بصورت زیر تعریف می‌شود:
CI=(λ_max-n)/(n-1)
n عبارتست از تعداد گزینه‌های موجود در مساله
گام 5. محاسبه نسبت سازگاری: نسبت سازگاری از تقسیم شاخص سازگاری برشاخص تصادفی بدست می‌آید.
IR=CI/RI
نسبت سازگاری 1/0 یا کمتر سازگاری در مقایسات را بیان می‌کند(مهرگان،1383،ص173-170)
شاخص تصادفی از جدول زیر استخراج می‌شود.
10987654321N51/145/141/132/124/112/19/085/000RI
با توجه به این که در نرخ سازگاری در پرسشنامه دوم برابر0.03 است(کمتر از 0.1 ) پرسشنامه مقایسه زوجی دارای اعتبار است.
اجرای پژوهش (پیمایش):
نهایتاً با توجه به کلیه مباحث فوق و تستهای مختلف انجام شده روی ابزار سنجش (پرسشنامه)، و اعمال اصلاحات و تغییرات لازم به منظور افزایش روایی و پایایی آن، پرسشنامه نهایی مشخص و فرآیند توزیع پرسشنامه در بین آزمودنیها آغاز شد. پرسشنامهها به صورتی که در قسمت نمونهگیری شرح داده شد، توزیع و جمعآوری گردید. پرسشنامه های نهایی در پیوست قابل مشاهده میباشد.
روش تجزیه و تحلیل دادهها:
در این پژوهش رویکرد تجزیه و تحلیل دادهها در دو بخش صورت میگیرد، بدین صورت است که ابتدا هریک از فرضیه ها مبنی بر تاثیرگذار بودن عاملها را بر رضایت مشتری بررسی می کنیم. سپس با استفاده از فرضیه هایی تایید شده به رتبه بندی هریک از این عوامل می پردازیم.
در بخش اول تحلیل دادهها میبایست در مورد از آمارههای توصیفی ، آمارههای استنباطی استفاده میشود. تصمیمگیری در مورد آمارههای توصیفی مورد نیاز براساس سطح یا مقیاس سنجش صورت میگیرد. در خصوص آمارههای استنباطی، میبایست چند ویژگی دادهها مثل نرمال بودن توزیع داده ها را بررسی کرد که بر آن اساس در مورد پارامتری یا ناپارامتری بودن نوع آزمون قضاوت کرد. اگر توزیع یا مشاهدهها نرمال باشد از آزمونهای پارامتری و در غیر اینصورت از آزمون ناپارمتری استفاده میکنیم. دوم میبایست درباره نوع فرضیه –تفاوتی یا رابطهای- تصمیمگیری شود. سوم میبایست در مورد تعداد گروهها یا متغیرهای دخیل، تصمیمگیری شود. لازم به ذکر است که شرط اساسی انجام آزمونهای استنباطی و تعمیمپذیری، نمونهگیری تصادفی است و در غیر اینصورت نتایج قابل تعمیم نخواهد بود (آذر، مؤمنی، 1384).
در بخش دوم به رتبه بندی هریک از عوامل تاثیرگذار در رضایت مشتری شناسایی شده در بخش اول با استفاده از روش های تحلیل سلسله مراتبی پرداخته می شود.
برای تجزیه و تحلیل دادهها می توان از نرمافزارهای مختلف و همچنین روشهای متعدد استفاده کرد. محقق باید بداند که هیچ روش یا ابزاری نه تنها کامل و بینقص نیست، بلکه انطباق کامل با پدیده مورد نظر را ندارد. چراکه هر واقعیت در نوع خود بیهمتاست و هر پدیده اجتماعی، بدیع، خاص، منحصربفرد و تکرارناپذیر است. این امکان هست که بعضی وقایع با یکدیگر تشابهی کموبیش نشان دهند، اما هرگز علل و عوامل آنها یکی نیست. پس هر تحقیق در ژرفا نیز خاص، بدیع، ممتاز و منحصربفرد خواهد بود (ساروخانی، 1387). برای این پژوهش نیز با توجه به معیارهای انتخاب روش تحلیل، مثل نوع آزمون (پارامتری یا ناپارامتری)، نوع فرضیهها (رابطهای یا تفاوتی) و تعداد گروهها یا متغیرها (یک متغیر، دو یا بیش از آن)، میتوان از روشهای مختلفی استفاده کرد. در این پژوهش با توجه به فرضیات مطرح شده و همچنین پارامتری بودن نوع آزمون، برای بخش اول از آزمون کلموگروف اسمیرنوف برای نرمال بودن و آزمون علامت (به دلیل ناپارامتری بودن) برای بررسی فرضیه ها استفاده میشود.
آزمون علامت23
این آزمون از انواع آزمونهای غیرپارامتری است و هنگامی به کار برده می‌شود که نمونه های جفت، مورد نظر باشد (مثل زن و شوهر و یا خانه های فرد و زوج و . . . ). زیرا در این آزمون یافته‌ها به صورت جفت جفت بررسی می‌شوند و اندازه مقادیر در آن بی اثر است و فقط علامت مثبت و منفی و یا در واقع جهت پاسخها و یا بیشتر و کمتر بودن پاسخهای جفت‌های گروه مورد تحقیق (نمونه آماری) در نظر گرفته می‌شود.
هنگامی که ارزشیابی متغیر مورد مطالعه با روشهای عادی قابل اندازه گیری نباشد و قضاوت در مورد نمونه های آماری (که به صورت جفت ها هستند) فقط با علامت بیشتر (+) و کمتر (-) مورد نظر باشد ، از این آزمون می‌توان استفاده کرد.
شکل توزیع می‌تواند نرمال و یا غیر نرمال باشد و یا از یک جامعه و یا دو جامعه باشند (مستقل و یا وابسته). توزیع باید پیوسته باشد. این آزمون فقط تفاوتهای زوجها را مورد بررسی قرار می‌دهد و در صورت مساوی بودن نظرات هر زوج (مشابه بودن) آنها را از آزمون حذف می‌کند. چون مقادیر در این آزمون نقشی ندارند، شدت و ضعف و اندازه بیشتر یا کمتر بودن نظرات پاسخگویان (جفت ها) در این آزمون بی اثر است و در واقع نقص این آزمون حساب می‌شود.
برای سنجش نرمال بودن توزیع دادهها، از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف استفاده میشود. این آزمون روش ناپارامتری سادهای برای تعیین همگونی اطلاعات تجربی با توزیعهای آماری منتخب است (آذر و مؤمنی، 84). چنانچه ضریب معنیداری این آزمون برای توزیع نرمال، بزرگتر از 0.05 باشد، دادهها دارای توزیع نرمال هستند.
فرایند تحلیل سلسله مراتبی روش AHP
واژه AHP مخفف عبارت Analytical Hierarchy process به معنی فرایند تحلیل سلسله مراتبی است. فرایند تحلیل سلسله مراتبی یا AHP یکی از کارآمد ترین تکنیک های تصمیم گیری که اولین بار توسط توماس ال ساعتی در 1980 مطرح شد . AHP بر اساس مقایسه های زوجی بنا نهاده شده و امکان بررسی سناریوهای مختلف را به مدیران می دهد. انتخاب سنجه ها24 بخش اول تحلیلAHP است. سپس براساس سنجه های شناسائی شده نامزدها ارزیابی می‌شوند. واژه گزینه‌ها یا نامزدها هم معنای واژه جایگزین ها25یا کاندیدها26 بوده و به جای هم بکار روند. علت سلسله مراتبی خواندن این روش آن است که ابتدا باید از اهداف و راهبردهای سازمان در راس هرم آغاز کرد و با گسترش آنها سنجه ها را شناسایی کرد تا به پایین هرم برسیم.
فصل4: تجزیه و تحلیل داده ها
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه
نتیجهگیری مطلوب، حاصل تجزیه و تحلیل دقیق اطلاعاتی است که بر مبنای سوال اصلی تحقیق گردآوری شده است. بنابراین تجزیه و تحلیل اطلاعات به عنوان بخشی از فرآیند تحقیق علمی، یکی از پایههای اصلی هر مطالعه و بررسی است. هدف از تجزیه و تحلیل، درآوردن دادهها به شکل قابل فهم و تفسیر است. مفاهیم و ابزارهای آماری به صورت صریح یا ضمنی بخشی از فرآیند اکثر تحقیقات را تشکیل میدهند. نقش این مفاهیم و ابزارها را می‌توان هنگام تصمیم‌گیری در مورد گزینش آزمودنی‌ها، جایگزینی آنها در گروه‌های مختلف، توصیف داده‌های جمع‌آوری‌شده و تعمیم یافته‌های حاصل از مطالعه، مشاهده کرد. بنابراین در تحقیق رفتاری، روش‌های آماری چندین نقش مرتبط با هم ایفا می‌کنند(بازرگان، 1376). در این فصـل برای تجزیـه و تحلیل دادهها، از روش ارزش‌گذاری مشروط با استفاده از نظرسنجی پرسشنامه‌ای دوگانه دو بعدی و تخمین مدل لاجیت به منظور برآورد تمایل به پرداخت افراد جهت دستیابی به هوای تمیز و سلامتی بیشتر استفاده می‌شود.. نظر به اینکه اطلاعات جمعآوری شده به صورت غیر کمی میباشند، در مرحله اول این اطلاعات باید به اطلاعات کمی تبدیل و در مرحله بعدی این اطلاعات با استفاده از روشهای آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند. در این فصل همراه با آمار استنباطی، آمار توصیفی دادههای حاصل از 9 پرسشنامه اول ارائه و سپس تحلیل دادهها بر مبنای آمار استنباطی به کمک فنون آماری مناسب به منظور آزمون فرضیهها صورت میگیرد.
در نهایت عوامل مهم شناسایی شده و به رتبه بندی هریک از عوامل می پردازیم.

آمار توصیفی
آمار توصیفی به مجموعه روش‌هایی اطلاق میشود که برای جمعآوری، خلاصهکردن، طبقهبندی و توصیف حقایق عددی به‌کار میرود. در واقع این آمار، دادهها و اطلاعات پژوهش را توصیف کرده و طرح یا الگوی کلی از دادهها برای استفاده سریع و بهتر از آنها به دست میدهد. در آمار توصیفی بعد از جمعآوری دادهها هدف این است که در زمان کمتر و با دقت بیشتر نتایج آنها مشاهده شود(دواس،1991،ترجمه نائینی، 1383). در ادامه آمار توصیفی مربوط به ویژگیهای جمعیتشناسی آزمودنیها و سؤالات پرسشنامه ارائه میگردد.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

بررسی اطلاعات شخصی و وضعیت اجتماعی، اقتصادی پاسخگو
در این قسمت به توصیف هریک از سؤالات بخش اول پرسشنامه اول شامل سن، جنسیت، تحصیلات، تجربه ی کاری پرداخته میشود.
جنسیت
اولین سوال مشخصات فردی پرسشنامه مربوط به جنسیت پاسخگویان میباشد. دادههای این سوال، پاسخگویان را در دو گروه مختلف، طبقه بندی میکند که فراوانی آنها را در جدول 4-2 مشاهده میکنید. با توجه به جدول 66.67 درصد از پاسخگویان مرد 33,4 درصد زن هستند.
جدول 4-2 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت
جنسیتفراوانیدرصدزن666.67مرد333.33جمع9100
نمودار ‏41 : نمودار میله ای درصد فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت
وضعیت تاهل
پاسخگویان بر حسب وضعیت استخدام در دو گروه رسمی و پیمانی تقسیم بندی شدهاند که فراوانی آنها را در جدول 4-3 مشاهده میکنید. با توجه به جدول 11.11 درصد از پاسخگویان رسمی و 88.88 درصد پیمانی هستند.
جدول 4-3 توزیع فراوانی وضعیت استخدام
وضعیت تاهلفراوانیدرصدرسمی111.11پیمانی888.89جمع9100
نمودار ‏42: نمودار میله ای درصد فراوانی وضعیت استخدام
سن
پاسخگویان بر حسب سن، در 3 گروه طبقه بندی شدهاند. که فراوانی آنها را در جدول 4-4 مشاهده میکنید. با توجه به جدول 11.11درصد از پاسخگویان کمتر از 30 سال ، 66.67 درصد بین 30 تا 40 سال و 22.22 درصد بالای 40 سال سن دارند.
جدول 4-4 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن
گروه سنیفراوانیدرصدکمتر از 30 سال111.11بین 30 تا 40 سال666.67بالای 40 سال 222.22جمع9100
نمودار ‏43: نمودار میله ای درصد فراوانی پاسخگویان بر حسب سن
تحصیلات
پاسخگویان بر حسب تحصیلات به 5 گروه تقسیم شدهاند. که فراوانی آنها را در جدول 4-5 مشاهده میکنید.
جدول 4-5 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تحصیلات
تحصیلاتفراوانیدرصددیپلم 00فوق دیپلم 111.11لیسانس 666.67فوق لیسانس 222.22دکتری00جمع9100
نمودار ‏44: نمودار میله ای درصد فراوانی پاسخگویان بر حسب تحصیلات
میانیگین هریک از متغیرها
در نمودار زیر میانیگن هریک از متغیرها که توسط کارشناسان امتیازبندی شده است نشان داده می شود:
آمار استنباطی


دیدگاهتان را بنویسید