مقالات و پایان نامه ها

b (2776)

باسمه تعالي واحد علوم و تحقيقات گيلان پايان نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد M.A رشته مديريت اجرايي -گرايش مديريت استراتژيک عنوان رابطه يادگيري محوري با ارزش مشتري در شعب بانک ملي رشت استاد راهنما Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (2775)

دانشگاه آزاداسلامي واحد دامغان دانشکده کشاورزي پايان نامه کارشناسي ارشد رشته بيماري شناسي گياهي(M.Sc) موضوع: بررسي وضعيت آلودگي باغات پسته به نماتد مولد غده ريشه و تعيين گونه غالب ,شدت آلودگي و پراکنش آن در Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

b (2774)

دانشگاه آزاد اسلامي “M. A. پايان‏نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد ” رشته: حسابداري موضوع: بررسي ميزان ارتباط درجه محافظه‏کاري با اندازه و ارزش شرکت در صنعت مواد و محصولات شيميائي. استاد راهنما: استاد مشاور: Read more…

By 92, ago